Információk számlamegszüntetéshez

Tájékoztató lakossági fizetési számlára vonatkozó szerződés felmondásának/megszüntetésének folyamatáról

A Tájékoztató célja, hogy a fizetési számla megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról átláthatóbb, illetve a megszüntetésre vonatkozó szabályok könnyebb megértésére szolgáló áttekintést adjunk fogyasztói ügyfeleink részére.

A fizetési számla megszüntetésére vonatkozó részletszabályokat a Számlatulajdonos és a Bank között létrejött Lakossági fizetési számla-szerződés, a Bank honlapján és fiókjaiban elérhető, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a fizetési számlák és a lekötött betét számlák vezetéséhez a természetes és nem természetes személyek részére Általános Szerződési Feltételek, az MBH Duna Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata, valamint a Bank vonatkozó Hirdetményei tartalmazzák.

Fontosabb tudnivalók a fizetési számla felmondásáról, megszüntetéséről:

 • A határozatlan idejű lakossági fizetési számla szerződés a Számlatulajdonos bármikor felmondhatja.

 • Közös tulajdonú lakossági fizetési számla megszüntetését a Számlatulajdonosok kizárólag együttesen kezdeményezhetik.

 • A számlaszerződés felmondását díj-, költség- illetve egyéb fizetési kötelezettség-mentesen teheti meg.  

 • A fizetési számla felmondására vonatkozó jognyilatkozat befogadását a Bank minden esetben biztosítja, függetlenül attól, hogy az adott keretszerződés tárgyát képező fizetési számlához fennálló tartozás vagy egyéb szolgáltatás is kapcsolódik, illetve ha a fizetési számlán a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendelet szabályai szerinti hatósági átutalás vagy átutalási végzés áll sorban.

 • A Bank a határozatlan időre szóló fizetésiszámla-szerződést két hónap felmondási idővel mondhatja fel, kivéve, ha a Számlatulajdonos a fizetési számla szerződésben, a szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Bank Üzletszabályzatában foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi.

 • A fizetési számla felmondása, megszüntetése esetében a Bank illetve a Számlatulajdonos köteles egymással elszámolni, ami a felmondási jog gyakorlását valamint a felmondás hatályosulását nem korlátozza. Az elszámolásnak legkésőbb a felmondási idő utolsó napjáig meg kell valósulnia.

 • A Bank a fizetési számla felmondása esetében a számlavezetési díjat a felmondási idő végéig felszámíthatja.

 • A Bank a ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére, vagyis a havi, negyedéves, éves díj arányosított részére jogosult, díjbeszedés esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. A bankkártya szolgáltatás megszüntetése esetén is jogosult az ügyfél a bankkártya időarányos éves díjának visszatérítésére.

 • A fizetési számla megszűnésével egyidejűleg megszűnik valamennyi, a fizetési számlához kapcsolódó fizetési megbízás: állandó és csoportos beszedési megbízás és valamennyi kapcsolódó szolgáltatás. Emellett a felmondási idő utolsó napján (ha van ilyen tranzakció) a fizetési számlán a pénzforgalmi jogszabályok értelmében a Bank által sorba állított hatósági átutalás és átutalási végzés visszautasításra kerül.

 • Amennyiben a fizetési számla, megtakarítási számlához, vagy bármilyen lekötött vagy látra szóló forint és deviza betéthez kapcsolódik, a betét feltörésre kerül és amennyiben kamatjóváírás is esedékes az összeg a fizetési számlára kerül jóváírásra a felmondás utolsó napjáig.

 • A számla megszüntetésére utaló felmondás a Számlatulajdonos részéről történhet írásban, személyesen a Bank fiókjában. A Bank postán küldött levélben csak akkor fogadhat el felmondási kérelmet, ha az Ügyfél megfelelően beazonosítható, illetve kérelmét a Banknál bejelentett módon írta alá.

 • Meghatalmazással csak abban az esetben járhat el más személy a megszüntetésben, ha a meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirat. A Bank kérheti a meghatalmazás ügyvéd általi ellenjegyzését, valamint közokiratba történő foglalását.

 • A számla megszüntetése után a kapcsolódó bankkártya vásárlásra és készpénzfelvételre nem használható.  

Ha a tájékoztatóval kapcsolatban kérdése merülne fel vagy a fizetési számla felmondásával kapcsolatban bármilyen további kérdései lennének, forduljon bizalommal Fiókjainkhoz!